BOZP – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Jednou z najdôležitejších povinností zamestnávateľa na zaistenie BOZP je vykonávanie pravidelných školení. V praxi sa však často stretávame s tým, že zamestnávatelia si niesú istý, ktorí zamestnanci toto školenie potrebujú absolvovať. Odpoveď je však jednoznačná, vstupné ale aj opakované oboznamovanie zamestnancov z predpisov BOZP je nutné vykonať pre všetkých zamestnancov, dohodárov a brigádnikov bez ohľadu na odvetvie podnikania zamestnávateľa.

Dozvedieť sa viac …

Koordinátor bezpečnosti na stavenisku

Koordinátor bezpečnosti na stavenisku – NV SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko ukladá stavebníkovi, aby poveril jedného alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom.

Dozvedieť sa viac …

OPP – Požiarna ochrana

Rovnako ako v prípade BOZP aj z oblasti OPP vyplývajú pre zamestnávateľa viaceré povinnosti. Jednou zo základných je povinnosť vykonať školenie zamestnancov o ochrane pred požiarmi vždy pred nástupom do zamestnania a následne v pravidelných intervaloch raz za 24 mesiacov o čom priamo hovorí vyhláška 121/2001 Z.z. o požiarnej prevencii, v znení neskorších predpisov.

Dozvedieť sa viac …