BOZP – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Jednou z najdôležitejších povinností zamestnávateľa na zaistenie BOZP je vykonávanie pravidelných školení. V praxi sa však často stretávame s tým, že zamestnávatelia si niesú istý, ktorí zamestnanci toto školenie potrebujú absolvovať. Odpoveď je však jednoznačná, vstupné ale aj opakované oboznamovanie zamestnancov z predpisov BOZP je nutné vykonať pre všetkých zamestnancov, dohodárov a brigádnikov bez ohľadu na odvetvie podnikania zamestnávateľa.

Túto povinnosť priamo ustanovuje zákon 124/2006 Z.z. o BOZP. Tieto školenia musia byť vykonávané pravidelne, minimálne raz za 24 mesiacov.

ZÁKLADNÝ BALÍK DOKUMENTÁCIE (SMERNICE BOZP) PRE ZAMESTNÁVATEĽA:

 • Politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

 • Opatrenia a postup v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, záchranných prác a evakuácie – TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN

 • Určenie zakázaných prác a pracovísk ženám a mladistvým zamestnancom

 • Základné zásady pri zamestnávaní mladistvých

 • Základné zásady pri zamestnávaní žien

 • Smernica na poskytovanie OOPP

 • Určenie podmienok zabezpečenia pitného režimu

 • Požívanie alkoholických nápojov a iných omamných látok

 • Určenie postupov pri vzniku úrazu a nebezpečnej udalosti

 • Pokyn na určenie podmienok súvisiacich s fajčením v priestoroch spoločnosti

 • Všeobecné zásady bezpečného správania sa na pracovisku

 • Posúdenie rizík – profesií

 • Zoznam OOPP pre jednotlivé profesie

 • Pravidlá pre vybavovanie pracovísk lekárničkami

 • Prevádzkové poriadky

NAMI VYKONÁVANÉ ŠKOLENIA:

 • Vstupné školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov,

 • Opakované školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov,

 • Školenia pre zamestnancov pracujúcich vo výškach (nad 1,5m) a nad voľnou hĺbkou,

 • Školenia pre vodičov motorových vozidiel ( referentov ).