Koordinátor bezpečnosti na stavenisku

Koordinátor bezpečnosti na stavenisku -NV SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko ukladá stavebníkovi, aby poveril jedného alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom.

To znamená: každá osoba, z ktorej podnetu sa idú vykonávať stavebné práce, musí zabezpečiť koordinátora bezpečnosti pre každé stavenisko, kde budú pracovať dve a viac FO – podnikateľov alebo PO (právnických osôb).

KOORDINÁCIA BEZPEČNOSTI ZAHŔŇA UPLATŇOVANIE ZÁSAD PODĽA § 6 NV SR Č. 396/2006 Z.Z.

Ponúkame Vám odbornú spoluprácu za účelom plnenia úloh na zaistenie BOZP pri realizácii prác na stavenisku a to najmä:

  • Pravidelné návštevy stavieb, sledovanie postupov a organizácie prác na stavenisku

  • Monitorovanie možných rizík a ohrození vyplývajúcich z práce jednotlivcov i pracovných skupín

  • Vypracovanie Plánu BOZP pre stavenisko v písomnej a grafickej podobe so všetkými nutnými a potrebnými požiadavkami a jednotlivé postupy pri realizácii a pravidelná kontrola dodržiavania týchto opatrení

  • Kontrola dodržiavania bezpečných pracovných postupov, opatrení určených v realizačnej  dokumentácii, v technologických postupoch, v pravidlách spoločného užívania priestorov a zariadení a ďalších zásad určených pre zaistenie BOZP na stavbe

  • Navrhovať preventívne technické a organizačné riešenia týkajúce sa bezpečnosti na stavenisku (úprava, doplnenie plánu BOZP)

  • Spoluprácu a konzultácie

  • Pravidelné informovanie o zistených nedostatkoch alebo porušeniach na úseku BOZP formou písomných a fotografických záznamov