Požiarna ochrana

Rovnako ako v prípade BOZP aj z oblasti OPP vyplývajú pre zamestnávateľa viaceré povinnosti. Jednou zo základných je povinnosť vykonať školenie zamestnancov o ochrane pred požiarmi vždy pred nástupom do zamestnania a následne v pravidelných intervaloch raz za 24 mesiacov o čom priamo hovorí vyhláška 121/2001 Z.z. o požiarnej prevencii, v znení neskorších predpisov.

ZÁKLADNÝ BALÍK DOKUMENTÁCIE:

 • Požiarne poplachové smernice,

 • Požiarne evakuačné plány,

 • Požiarny poriadok,

 • Požiarna identifikačná karta,

 • Požiarnu knihu,

 • Pokyny pre ohlasovňu požiarov,

 • Pokyny pre zabezpečenie požiarnej ochrany v mimopracovnom čase,

 • Dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok,

 • Dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi,

 • Záznamy o vykonanom školení protipožiarnej hliadky a vedúcich.

NAMI VYKONÁVANE ŠKOLENIA:

 • školenie zamestnancov

 • školenie vedúcich zamestnancov

 • odborná príprava protipožiarnej asistenčnej hliadky

 • odborná príprava protipožiarnej hliadky pracoviska

 • odborná príprava osôb zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase